Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Trần Quang Đức | Hanoi University of Science, VNU

Trần Quang Đức

Thông tin chung
PGS.
TS.
Trần
Quang
Đức
Email: 
tranquangduc2014@gmail.com
Chức danh/Chức vụ: 
Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm
Đơn vị: 
Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
Văn phòng: 
Trung tâm Động lực học Thủy Khí Môi trường