Nguyễn Chu Hồi

Thông tin chung
PGS.
TS.
Nguyễn
Chu
Hồi
Email: 
@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
84-4-3558 3305
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Môi trường