Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Nguyễn Minh Huấn | Hanoi University of Science, VNU

Nguyễn Minh Huấn

Thông tin chung
PGS.
TS.
Nguyễn
Minh
Huấn
Email: 
hanhnt@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
0435583811
Chức danh/Chức vụ: 
Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm
Đơn vị: 
Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
Văn phòng: 
Trung tâm Động lực học Thủy Khí Môi trường