Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
GS. TS. Nguyễn Thế Toàn Trưởng Khoa
Khoa Vật lý
TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh Phó Trưởng Khoa
Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
TS. Hoàng Chí Hiếu Phó Trưởng Khoa
Khoa Vật lý
TS. Phạm Văn Thành Phó Trưởng Khoa
Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
GS. Tôn Tích Ái Khoa Vật lý
PGS. Nguyễn An Khoa Vật lý
CN. Phạm Thế An Khoa Vật lý
CN. Nguyễn Việt Anh Khoa Vật lý
ThS. Trần Thị Ngọc Anh Khoa Vật lý
PGS. TS. Đỗ Thị Kim Anh Khoa Vật lý
ThS. Trần Thế Anh Khoa Vật lý
TS. Cao Thị Vi Ba Khoa Vật lý
PGS. TS. Ngạc An Bang Phó Hiệu Trưởng
Ban giám hiệu
Khoa Vật lý
GS. TS. Huy Bằng Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Vật lý
GS. TS. Nguyễn Quang Báu Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. Phạm Văn Bền Khoa Vật lý
PGS. Trương Biên Khoa Vật lý
PGS. Thị Thanh Bình Khoa Vật lý
PGS. Khắc Bình Khoa Vật lý
TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng Phòng
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên