Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
ThS. Hoàng Hướng Khoa Vật lý
PGS. Nguyễn Văn Hướng Khoa Vật lý
ThS. Vương Thị Thu Hường Khoa Vật lý
TS. Nguyễn Thu Hường Khoa Vật lý
TS. Nguyễn Duy Huy Khoa Vật lý
PGS. Viết Khương Khoa Vật lý
TS. Đỗ Trung Kiên Khoa Vật lý
GS. Ngụy Như KonTum Khoa Vật lý
PGS. TS. Trịnh Thị Loan Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Bùi Văn Loát Khoa Vật lý
TS. Đỗ Quang Lộc Khoa Vật lý
TS. Đỗ Tuấn Long Khoa Vật lý
TS. Thụy Long Nguyên Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. Nguyễn Ngọc Long Khoa Vật lý
TS. Phạm Thành Luân Khoa Vật lý
TS. Thanh Mai Khoa Vật lý
PGS. TS. Đức Minh Khoa Vật lý
PGS. Đặng Minh Khoa Vật lý
PGS. Tăng Mười Khoa Vật lý
TS. Nguyễn Đình Nam Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên