Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
TS. Hoàng Văn Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
TS. Nguyễn Mạnh Khoa Hóa học
PGS. Nguyễn Bích Khoa Hóa học
ThS. Lương Thị Mỹ Hạnh Khoa Hóa học
GS. Trần Tứ Hiếu Khoa Hóa học
CN. Phạm Thị Hoa Khoa Hóa học
GS. Nguyễn Hoán Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
CN. Quốc Hoàng Khoa Hóa học
TS. Đỗ Huy Hoàng Khoa Hóa học
PGS. TS. Hoàng Thị Hương Huế Khoa Hóa học
ThS. Chu Thị Huệ Khoa Hóa học
GS. Nguyễn Đức Huệ Khoa Hóa học
PGS. Nguyễn Thị Huệ Khoa Hóa học
PGS. Hùng Khoa Hóa học
PGS. TS. Đỗ Thị Việt Hương Phó Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Hóa học
PGS. Văn Ngọc Hướng Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Hường Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Hùng Huy Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. Trần Chương Huyến Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên