Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
TS. Thị Huyền Khoa Hóa học
ĐHTC. Nguyễn Thu Huyền Khoa Hóa học
ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền Khoa Hóa học
ThS. Đỗ Đình Khải Khoa Hóa học
PGS. Chí Kiên Khoa Hóa học
PGS. Hồ Uy Liêm Khoa Hóa học
PGS. Thành Long Khoa Hóa học
TS. Đặng Văn Long Khoa Hóa học
PGS. Phạm Luận Khoa Hóa học
PGS. TS. Ngô Sỹ Lương Khoa Hóa học
PGS. TS. Phạm Thị Ngọc Mai Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Phan Thị Tuyết Mai Khoa Hóa học
PGS. Trần Thị Như Mai Khoa Hóa học
PGS. Trần Ngọc Mai Khoa Hóa học
TS. Nguyễn Họa Mi Khoa Hóa học
ThS. Nguyễn Hồng Minh Tổ trưởng
Khoa Hóa học
PGS. TS. Từ Bình Minh Khoa Hóa học
TS. Đặng Nhật Minh Khoa Hóa học
ThS. Đặng Thị Nga Khoa Hóa học
GS. Từ Vọng Nghi Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên