Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
TS. Nguyễn Thị Sơn Khoa Hóa học
PGS. TS. Phạm Anh Sơn Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. Nguyễn Thạc Sửu Khoa Hóa học
GS. Đặng Như Tại Khoa Hóa học
PGS. Nguyên Tảo Khoa Hóa học
PGS. TS. Phạm Chiến Thắng Khoa Hóa học
PGS. TS. Như Thanh Khoa Hóa học
GS. TS. Nguyễn Đình Thành Khoa Hóa học
TS. Bùi Xuân Thành Khoa Hóa học
TS. Phương Thảo Phó Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Hóa học
PGS. TS. Tạ Thị Thảo Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
GS. Nguyễn Minh Thảo Khoa Hóa học
GS. Lâm Ngọc Thiềm Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
TS. Ngô Hồng Ánh Thu Khoa Hóa học
PGS. Hoa Hữu Thu Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thư Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
TS. Bùi Thái Thanh Thư Khoa Hóa học
GS. Lâm Ngọc Thụ Khoa Hóa học
GS. Đào Đình Thức Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên