Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Thường Khoa Hóa học
TS. Cao Thị Thuý Khoa Hóa học
PGS. Hoàng Thọ Tín Khoa Hóa học
PGS. Nguyễn Thị Diễm Trang Khoa Hóa học
ThS. Hoàng Thu Trang Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Mạnh Trí Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. Trương Đình Trí Khoa Hóa học
GS. Nguyễn Đình Triệu Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Đình Trinh Khoa Hóa học
TS. Phạm Quang Trung Khoa Hóa học
PGS. TS. Đỗ Quang Trung Khoa Hóa học
PGS. Nguyễn Xuân Trung Khoa Hóa học
PGS. TS. Trương Thanh Nguyên Trưởng Phòng
Phòng Hợp tác và Phát triển
Khoa Hóa học
TS. Minh Khoa Hóa học
TS. Đặng Thanh Tuấn Khoa Hóa học
PGS. Nguyễn Văn Tuế Khoa Hóa học
TS. Duy Tùng Khoa Hóa học
GS. Phan Văn Tường Khoa Hóa học
GS. Nguyễn Trọng Uyển Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Thị Thanh Vân Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên