Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
GS. Nguyễn Đình Quyến Khoa Sinh học
PGS. Phạm Bình Quyền Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Xuân Quýnh Khoa Sinh học
TS. Đỗ Đức Sáng Khoa Sinh học
TS. Nguyễn Văn Sáng Khoa Sinh học
TS. Văn Sáng Khoa Sinh học
TS. Nguyễn Thanh Sơn Khoa Sinh học
GS. Trung Tạng Khoa Sinh học
TS. Đinh Nho Thái Phó Trưởng Phòng
Phòng Khoa học - Công nghệ
Khoa Sinh học
PGS. TS. Trịnh Hồng Thái Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Sinh học
PGS. Đình Thái Khoa Sinh học
GS. Đặng Ngọc Thanh Khoa Sinh học
TS. Nguyễn Thị Kim Thanh Khoa Sinh học
TS. Nguyễn Vĩnh Thanh Khoa Sinh học
TS. Hoàng Trung Thành Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Trung Thành Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Lai Thành Khoa Sinh học
TS. Trần Trung Thành Khoa Sinh học
PGS. Duy Thành Khoa Sinh học
TS. Nguyễn Kim Nữ Thảo Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên