Danh sách cán bộ

TS. Bùi Xuân Thành

Thông tin chung
Bùi Xuân  Thành

TS. Bùi Xuân Thành

Email: buithanh111@yahoo.fr; buithanhatl@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên