Danh sách cán bộ

TS. Đặng Kinh Bắc

Thông tin chung
Đặng Kinh  Bắc

TS. Đặng Kinh Bắc

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Địa lý

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên