Danh sách cán bộ

TS. Đặng Văn Long

Thông tin chung
Đặng Văn  Long

TS. Đặng Văn Long

Email: Longdvvnu.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên