Danh sách cán bộ

TS. Đinh Nho Thái

Thông tin chung
Đinh Nho  Thái

TS. Đinh Nho Thái

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Đơn vị: Phòng Khoa học - Công nghệ
Khoa Sinh học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên