Danh sách cán bộ

TS. Đỗ Đức Sáng

Thông tin chung
Đỗ Đức  Sáng

TS. Đỗ Đức Sáng

Email: do.ducsang@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên