Danh sách cán bộ

TS. Hoàng Văn Hà

Thông tin chung
Hoàng Văn  Hà

TS. Hoàng Văn Hà

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên