Danh sách cán bộ

ThS. Lã Thị Thùy

Thông tin chung
Lã Thị  Thùy

ThS. Lã Thị Thùy

Email: lathithuy87@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên