Danh sách cán bộ

TS. Lê Hữu Tuyến

Thông tin chung
Lê Hữu  Tuyến

TS. Lê Hữu Tuyến

Email: lehuutuyen@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
Trưởng phòng Thí nghiệm

Đơn vị: Phòng Hợp tác và Phát triển
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên