Danh sách cán bộ

ThS. Lê Thị Hương Giang

Thông tin chung
Lê Thị Hương  Giang

ThS. Lê Thị Hương Giang

Email: Josephine.huonggiang@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên