Danh sách cán bộ

TS. Nguyễn Hoàng Phúc

Thông tin chung
Nguyễn Hoàng Phúc

TS. Nguyễn Hoàng Phúc

Email: phucnh1988@vnu.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên