Danh sách cán bộ

PGS. Nguyễn Hữu Định

Thông tin chung
Nguyễn Hữu Định

PGS. Nguyễn Hữu Định

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên