Danh sách cán bộ

ThS. Nguyễn Lê Hồng Minh

Thông tin chung
Nguyễn Lê Hồng  Minh

ThS. Nguyễn Lê Hồng Minh

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Tổ trưởng

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên