Danh sách cán bộ

TS. Nguyễn Mạnh Hà

Thông tin chung
Nguyễn Mạnh  Hà

TS. Nguyễn Mạnh Hà

Email: manhhath@gmail.com nguyenmanhha@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên