Danh sách cán bộ

ThS. Nguyễn Mạnh Huy

Thông tin chung
Nguyễn Mạnh Huy

ThS. Nguyễn Mạnh Huy

Email: Manhhuy162dhkhtn@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên