Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc

Thông tin chung
Nguyễn Minh  Ngọc

PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc

Email: nmngoc@hus.edu.vn; ngocnm@vnu.vn; nmngoc_2000@yahoo.com;

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên