Danh sách cán bộ

TS. Nguyễn Minh Tuệ

Thông tin chung
Nguyễn Minh  Tuệ

TS. Nguyễn Minh Tuệ

Email: nguyenminhtue.vp@gmail.com, nguyen.minh_tue.vp@ehime-u.ac.jp

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên