Danh sách cán bộ

TS. Nguyễn Thế Hùng

Thông tin chung
Nguyễn Thế  Hùng

TS. Nguyễn Thế Hùng

Email: nguyenthehunghus@gmai.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Nguyên Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Địa chất

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên