Danh sách cán bộ

ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Thông tin chung
Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt

ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Email: n.t.a.n51a@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên