Danh sách cán bộ

ThS. Nguyễn Thị Bích Loan

Thông tin chung
Nguyễn Thị Bích  Loan

ThS. Nguyễn Thị Bích Loan

Email: nguyenthibichloan.iph@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên