Danh sách cán bộ

PGS. Nguyễn Thị Chính

Thông tin chung
Nguyễn Thị Chính

PGS. Nguyễn Thị Chính

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên