Danh sách cán bộ

CN. Nguyễn Thị Hương Lan

Thông tin chung
Nguyễn Thị Hương  Lan

CN. Nguyễn Thị Hương Lan

Email: Huonglan2403@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên