Danh sách cán bộ

TS. Nguyễn Thị Kim Thanh

Thông tin chung
Nguyễn Thị Kim  Thanh

TS. Nguyễn Thị Kim Thanh

Email: nguyenthikimthanh@hus.vnu.edu.vn; kimthanh_bio@yahoo.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên