Danh sách cán bộ

CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thông tin chung
Nguyễn Thị Thanh Huyền

CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Địa lý

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên