Danh sách cán bộ

TS. Nguyễn Thị Tú Linh

Thông tin chung
Nguyễn Thị Tú  Linh

TS. Nguyễn Thị Tú Linh

Email: nguyenthitulinh@hus.edu.vn; tulinhnguyen@gmail.com;

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên