Danh sách cán bộ

ThS. Nguyễn Thúy Ngọc

Thông tin chung
Nguyễn Thúy  Ngọc

ThS. Nguyễn Thúy Ngọc

Email: ngthngoc@yahoo.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng phòng Thí nghiệm

Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên