Danh sách cán bộ

ThS. Nguyễn Trường Quân

Thông tin chung
Nguyễn Trường  Quân

ThS. Nguyễn Trường Quân

Email: nguyentruongquan@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên