Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Văn Ri

Thông tin chung
Nguyễn Văn  Ri

PGS.TS. Nguyễn Văn Ri

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Ưu tú

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên