Danh sách cán bộ

TS. Nguyễn Văn Thức

Thông tin chung
Nguyễn Văn  Thức

TS. Nguyễn Văn Thức

Email: nguyenvanthuc@hus.edu.vn/ nguyenvanthuc@vnu.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên