Danh sách cán bộ

CN. Phí Thị Thanh Thương

Thông tin chung
Phí Thị Thanh Thương

CN. Phí Thị Thanh Thương

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: TT Nghiên cứu Biển và Đảo

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên