Danh sách cán bộ

TS. Phương Thảo

Thông tin chung
Phương  Thảo

TS. Phương Thảo

Email: phuongthao@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thí nghiệm

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên