Danh sách cán bộ

TS. Tô Thanh Thúy

Thông tin chung
Tô Thanh  Thúy

TS. Tô Thanh Thúy

Email: tothanhthuy@hus.edu.vn tothanhthuy_sinh@vnu.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên