Danh sách cán bộ

PGS. Trần Công Yên

Thông tin chung
Trần Công Yên

PGS. Trần Công Yên

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên