Danh sách cán bộ

TS. Trần Thị Thanh Huyền

Thông tin chung
Trần Thị Thanh  Huyền

TS. Trần Thị Thanh Huyền

Email: huyentran@vnu.edu.vn, huyentran0150@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên