Danh sách cán bộ

ThS. Trịnh Thị Bích Hiên

Thông tin chung
Trịnh Thị Bích  Hiên

ThS. Trịnh Thị Bích Hiên

Danh hiệu nhà giáo: Chuyên viên chính

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Tổ trưởng

Đơn vị: Khoa Toán - Cơ - Tin học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên