Danh sách cán bộ

CN. Trịnh Thu Hiền

Thông tin chung
Trịnh Thu  Hiền

CN. Trịnh Thu Hiền

Email: Trinh.thuhien@yahoo.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên