Danh sách cán bộ

TS. Vũ Phương Lan

Thông tin chung
Vũ Phương  Lan

TS. Vũ Phương Lan

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Địa lý

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên