Danh sách cán bộ

CN. Vũ Quốc Hoàng

Thông tin chung
Vũ Quốc  Hoàng

CN. Vũ Quốc Hoàng

Email: Hoangpro1983@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên