Ban Giám đốc

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức Vụ

1

Mạc Đình Hùng

PGS. TS

Trưởng PTN

 2 Đỗ Thị Việt Hương  TS  Phó trưởng PTN 

 

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên