Đề tài, dự án

Các đề tài đã chủ trì và thực hiện

Cấp Nhà nước:

                     Đề tài NCCB: 6

Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội:

                     Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG Hà Nội: 1 

                     Đề tài đặc biệt cấp ĐHQG Hà Nội: 1

Đề tài cấp cơ sở (Trường ĐHKHTN): 4

- Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện phân tích các mẫu nghiên cứu trên các thiết bị cho các đề tài của cán bộ trong khoa, cho sinh viên, học viên Cao học và NCS.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên