Nghiên cứu khoa học

  1. Khí hậu và biến đổi khí hậu
  2. Mô hình hóa khí hậu
  3. Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các hiện tượng khí hậu cực đoan
  4. Bão
  • Website cựu sinh viên